• Set son YSL Rouge Pur Couture Mini Collection gồm 4 màu son Ysl cực kỳ sang chảnh và hợp với mọi tone da, mọi thời tiết và phong cách trang điểm. Và đây là 4 trong những màu son bán chạy nhất của hãng.

    Mỗi cây son 1.3 g cỡ nhỏ xinh xắn gồm 4 màu sau:

    #Son Ysl 01 – Le Rouge (blood red): màu đỏ tươi (màu đỏ thuần) #Ysl 09 – Rose Stiletto: màu hồng đất #Son Ysl 13 – Le Orange : màu đỏ cam #Ysl 70 – Le Nu: màu cam hồng nude

Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment